ثبت نام در مهد کودک

کودک پس از آشنایی و پذیرش محیط، ثبت نام می‌شود.

در دوره آشنایی یکی از اولیاء باید در مهدکودک حضور داشته باشد.

دوره آشنایی از دو روز تا یک هفته بسته به شرایط و ویژ‌گیهای هر کودک می تواند ادامه داشته باشد.

 

مدارک مورد نیاز

فرم پذیرش

وسایل مورد نیاز کودکان برای یک سال

آیین نامه شرایط ثبت نام در مهدکودک

دیدگاه خود را بیان کنید